FAQ - Môi trường

FAQs - Môi trường
 Câu hỏi của ông Nguyễn Bá Quảng, địa chỉ engoffice.nikko@hotelnikkohanoi.com.vn Tên tôi là Nguyễn bá Quảng, hiện đang công tác tại Công ty LD Sakura Hà Nội Plaza. Có một số thắc mắc mong được giải đáp như sau. Theo như TT12/2011/TT-BTNMT (ngày 14/4/2011): Quy định về quản lý chất thải nguy hại thì bên tôi vẫn thực hiện theo điều: 25 Trách nhiêm của chủ nguồn thải là lập báo cáo QLCTNH với kỳ báo cáo 6 (sáu) tháng tính từ ngày 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 và từ ngày 01 tháng 7 đến 31 tháng 12 hàng năm, ký hợp đồng vận chuyển CTNH 2 lần/ năm, sử dụng chứng từ CTNH mỗi lần chuyển giao CTNH.Khi NĐ 38/2015/ND-CP: Về quản lý chất thải và phế liệu và TT 36/2015/TT-BTNMT: Về quản lý chất thải nguy hại có hiệu lực thì theo như TT36/2015/TT-BTNMT; Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH, khoản 4 và 6 về việc sử dụng chứng từ CTNH và lập và nộp báo cáo thì bên tôi chỉ phải lập Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm ( Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) kèm theo các liên của chứng từ CTNH nộp Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhưng không nói rõ số lần phải vận chuyển chất thải nguy hại bao nhiêu lần/ năm. Vậy để làm đúng trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH bên tôi phải vận chuyển CTNH bao nhiều lần/ năm ? - Theo khoản 2 điều 6 nghị định 38/2015/ND-CP ngày 24/4/2015 thì bên tôi không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ đăng ký cấp lại Sổ chủ nguồn thải CTNH và vẫn dùng sổ đăng ký cấp lần đầu. Nếu sau đây bên tôi mà phát sinh tăng về số lượng hoặc phát sinh (bổ xung) thêm về loại chất thải so với số lượng, chủng loại CTNH đã đăng ký trong sổ chủ nguồn thải thì bên tôi phải làm thế nào cho đúng?