Câu hỏi thường gặp

Câu 142 (1649): Nguyễn Đức Anh (anhnd.tnmt@gmail.com) Hiện nay tôi đang thực hiện một dự án quan trắc môi trường tuyến Vành đai III, thành phố Hà Nội. Dự án nguồn vốn ODA và vốn đối ứng trong nước. Qua tham khảo về Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 về việc ban hành bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên tôi có một chút thắc mắc kính mong Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn giúp. Theo phụ lục 03b thì theo Điều 4: Riêng chi phí cho việc đi lại, vận chuyển từ đơn vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kết thúc công việc (nếu có) sẽ tính riêng trong từng thiết kế kỹ thuật – dự toán cho từng công việc cụ thể, không tính toán trong định mức, đơn giá quan trắc, phân tích môi trường. Trong bảng đơn giá phân tích có tính chi phí cho 4 hạng mục: Nhân công, dụng cụ, vật liệu, thiết bị. Tuy nhiên có 1 mục là chi phí chung (10%) vậy cho tôi hỏi chi phí chung (10%) là chi phí cụ thể nào. Việc lập các báo cáo quan trắc có nằm trong chi phí chung 10% này không. Xin chân thành cảm ơn và mong nhận được hồi âm sớm từ quý cơ quan!
Trả lời:
Chi phí chung tại Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND Thành phố là chi phí được quy định tại Thông tư Liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/4/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để lập dự toán kinh phí quan trắc môi trường nay là Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính: Chi phí chung là chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) cho bộ máy quản lý; chi phí điện, nước, điện thoại, xăng xe, công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ cho bộ máy quản lý; chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ, dụng cụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập (hoặc chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ bộ máy quản lý đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trong đơn giá có tính khấu hao tài sản cố định); chi phí di chuyển, thuê nhà trọ cho lực lượng thi công, chi phí kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của đơn vị trực tiếp thực hiện; chi hội nghị sơ kết, tổng kết công tác và các chi khác mang tính chất quản lý có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. Chi phí quản lý chung được tính theo tỷ lệ % trên chí phí trực tiếp của đơn giá quan trắc và phân tích môi trường.
Như vậy, việc lập báo cáo quan trắc không nằm trong chi phí chung.