Câu hỏi thường gặp

Câu 139 (1643): Nguyễn Hải Linh (thuhienhelen@gmail.com) Ở Việt Nam, đã sử dụng chỉ số nào để đánh giá hiện trạng môi trường. Chỉ số nào đánh giá mức độ phát triển chất lượng môi trường. Và qua đó hãy đưa ra kết quả đạt được như thế nào ?
Trả lời
Để đánh giá hiện trạng môi trường, ở Việt Nam đã sử dụng chỉ số đánh giá chất lượng môi trường như sau:
1. Chỉ số chất lượng nước WQI -  Water Quality Index là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm. Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước được Tổng cục môi trường ban hành tại Quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01/ 7/2011.
2. Chỉ số chất lượng không khí AQI -  Air Quality Index là chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc các chất ô nhiễm trong không khí, nhằm cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, được biểu diễn qua một thang điểm. Phương pháp tính toán chỉ số chất lượng nước được Tổng cục môi trường ban hành tại Quyết định số 878/QĐ-TCMT ngày 01/7/2011. Tuy nhiên, hiện nay chưa có kết quả đánh giá chung cho các chỉ số môi trường nêu trên.
3. Không có chỉ số đánh giá mức độ phát triển chất lượng môi trường.