Câu hỏi thường gặp

Câu 104. Bệnh viện em nằm trong nội thành Hà Nội. Theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt năm 2009 thì 01 năm quan trắc môi trường không khí 2 lần. Các kết quả quan trắc môi trường không khí của đơn vị đều đạt ngưỡng cho phép. Xin hỏi: đơn vị em muốn xin phê duyệt không phải thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh hàng năm (2 lần/năm) có được không? Nếu được, thủ tục xin phê duyệt thế nào?
Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 121 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và hướng dẫn tại Phụ lục 2.3 thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, giám sát môi trường xung quanh chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng xạ với tần suất tối thiểu 01 lần/06 tháng. Trường hợp của bệnh viện không thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện quan trắc môi trường không khí xung quanh.
Để miễn quan trắc môi trường không khí xung quanh so với bản đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt, bệnh viện làm văn bản gửi cơ quan đã phê duyệt bản đề án bảo vệ môi trường để báo cáo và xin chấp thuận.