Câu hỏi thường gặp

3. Câu hỏi 167 (Lê Đăng) Tôi mới xây dựng 1 trạm quan trắc hệ thống xử lý nước thải, nay muốn kết nối dữ liệu từ trạm quan trắc chất lượng nước thải đến Sở TNMT thì phải làm như thế nào? Chúng tôi sẽ gửi file mềm báo cáo đến địa chỉ mail của Sở, hay gửi bản cứng theo đường bưu điện hay kết nối dữ liệu online trực tiếp đến Sở TNMT?
Chi cục BVMT trả lời:
-   Doanh nghiệp đã đầu trạm quan trắc môi trường tự động, đề nghị truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (online, liên tục).
-         Các thông số quan trắc nước thải tự động:
Căn cứ khoản 1, Điều 26, Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ quy định các thông số quan trắc nước thải tự động bao gồm: lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS và các thông số đặc trưng theo loại hình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
-         Phương thức truyền và tiếp nhận số liệu:
Phương thức truyền nhận dữ liệu qua FTP theo hướng dẫn tại văn bản số 5417/BTNMT-TCMT ngày 18/11/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục.