Câu hỏi thường gặp

2. Câu hỏi 163 (Nguyễn Song Hành) Hiện tại công ty chúng tôi đnag làm thủ tục đầu tư KCN trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo tìm hiểu Nghị định 18 và TT27, công ty chúng tôi thuộc đối tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cấp/huyện. Quý sở cho tôi hỏi, để thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính này, công ty chúng tôi cần nộp tới phòng TNMT của huyện sở tại hay Ban quản lý KCN và KCX của thành phố. Và kết quả xác nhận đề án do phòng TNMT huyện sở tại cấp hay do Ban quản lý KCN và KCX cấp.

Chi cục BVMT trả lời:
Hiện nay, Sở TNMT và UBND các huyện đã có văn bản ủy quyền cho Ban quản lý KCN và KCX Hà Nội thẩm định và xác nhận Đề án BVMT đơn giản, KHBVMT cho các cơ sở nằm trong KCN.