Câu hỏi thường gặp

1. Câu hỏi 158 Đoàn Trung Hiếu (hieudoan2018@gmail.com) Sở cho em/ cháu hỏi ở Hà Nội có điểm thu gom pin đã qua sử dụng nào không ạ? Hiện ở nhà em/ cháu đã tự thu lại pin của gia đình và một số bạn bè nhưng không biết phải vứt ở đâu cho phù hợp. Kính mong Sở sớm giải đáp để em/ cháu sớm vứt số pin này ạ?
Chi cục BVMT trả lời:
Để biết được các thông tin về điểm thu hồi pin thải, đề nghị em/ cháu liên hệ với:
-        Bộ Tài nguyên và Môi trường để được biết theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
-        Nhà sản xuất pin thải để được biết theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.
Ngoài ra, pin thải là chất thải nguy hại nên cần phải được quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.