Câu hỏi thường gặp

Tran Thi Luyen (luyenmt55@gmail.com) Câu hỏi 2: Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh,… Gửi quý Sở, trong Thông tư số 31/2016 có quy định về phương án bảo vệ môi trường theo Phụ lục 7, vậy: - Công ty nằm trong khu công nghiệp có phải lập không? - Trong Thông tư không quy định tần suất hay thời gian lập, vậy nhờ quý Sở thông tin về tần suất và thời gian.
Chi cục BVMT trả lời:
Căn cứ Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quy định:
- Đối tượng lập phương án bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 21, cụ thể: “Cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động có loại hình, quy mô tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP; Làng nghề”. Do vậy, Công ty nằm trong khu công nghiệp nhưng thuộc loại hình, quy mô tương đương đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc đối tượng phải lập phương án bảo vệ môi trường.
Phương án bảo vệ môi trường do Chủ cơ sở tự lập và được lưu giữ, thực hiện tại Cơ sở.
- Thời điểm lập phương án bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21, cụ thể:
+ Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 lập phương án bảo vệ môi trường cho các hạng mục, công trình đã hoàn thành và vận hành chính thức theo tiến độ thực tế; trường hợp đã có hệ thống quản lý môi trường, trong đó đã tích hợp nội dung của phương án bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư này và đã được xác nhận theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP thì không phải lập phương án bảo vệ môi trường.
+ Đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 đã có đề án bảo vệ môi trường chi tiết được xác nhận thì phải lập phương án bảo vệ môi trường sau khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc hoàn thành toàn bộ các công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT không quy định tần suất thực hiện phương án bảo vệ môi trường, do đó Chủ cơ sở chỉ thực hiện 01 lần trong suốt thời gian hoạt động.