Nguyễn Thị Ngát nguyenngatfes@gmail.com Kính gửi Sở TNvà MT thành phố Hà Nội. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngát, tôi xin hỏi Quý cơ quan câu hỏi như sau: Theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP, điều 25, khoản 1 quy định: "Điều 25. Đối tượng phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động có phát sinh lượng chất thải lớn, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục II Nghị định này phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường." Tại Phụ lục II, số thứ tự 14 có liệt kê: "Cơ sở vận hành hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung" "Công suất từ 5.000 m3 nước thải/ngày đêm trở lên." Tuy nhiên, tôi không tìm thấy ở văn bản luật nào quy định thế nào là hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tập trung? Như vậy, nếu một cơ sở bất kỳ có lượng xả thải lớn hơn 5.000 m3/ ngày đêm, tự xây dựng Hệ thống xử lý nước thải để xử lý cho bản thân nước thải phát sinh từ cơ sở của mình, tại một trụ sở làm việc duy nhất trong một khuôn viên nhà xưởng sản xuất một số sản phẩm ổn định tthì có thuộc đối tượng tại Phụ lục II, Nghị định 19/2015/NĐ-CP hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!