Câu hỏi thường gặp

Ông Nguyễn Quang Chiến (29 tuổi )- Địa chỉ:Gia Lam HN- Email:quang_chien_moitruong@yahoo.com.vn. Hỏi:

Ngày 28/2/2008, Bộ TNMT đã ban hành Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung Nghị định 80/2006/NĐ-CP về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật BVMT. Theo điểm 9. Bổ sung điều 17b có nêu các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh đã hoạt động trước ngày 01/7/2006 mà không có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM  hoặc cam kết bảo vệ môi trường thì phải lập đề án bảo vệ môi trường. Vậy yêu cầu về nội dung cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường được quy định như thế nào (nội dung cấu trúc của báo cáo ĐTM đã được quy định trong Thông tư 08/2006/TT-BTNMT)

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trả lời:

Tại khoản 3 và khoản 4 điểm 9. Bổ sung Điều 17b của Nghị định 21/2008/NĐ- CP ngày 28/02/2008 đã quy định các nội dung chính của đề án bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có tính chất và quy mô tương ứng với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có tính chất và quy mô tương ứng đối tượng phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

          Hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trong giai đoạn soạn thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị số 21/2008/NĐ- CP ngày 28/2/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ- CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.