FAQ - Môi trường

FAQs - Môi trường
 Lê Thị Quỳnh Hoa lethiquynhhoath@gmail.com Xin quý Sở trả lời giúp tôi: Căn cứ tại Mục số III, phần I phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc “công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước; Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên bàn thành phố Hà Nội” có quy định: “Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ cơ sở, UBND cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản trả lời theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quá thời hạn này, UBND cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản gửi chủ cơ sở thì được xem nhất trí với chủ cơ sở". Thực tế, trường hợp các đơn vị thực hiện lập báo cáo ĐTM, có tiến hành tổ chức đi tham vấn cộng đồng, đã tiến hành tới làm việc và gửi văn bản xin tham vấn tại UBND cấp xã, trong thời hạn quá 07 ngày, tuy nhiên UBND cấp xã được tham vấn không có ý kiến bằng văn bản và không tổ chức họp tham vấn cộng đồng thì coi như đã hoàn thành thủ tục tham vấn cộng đồng. Vậy Sở Tài nguyên và Môi trường có yêu cầu bổ sung văn bản trả lời của UBND cấp xã và biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư khi tiến hành thẩm định báo cáo ĐTM nữa không?