Câu hỏi thường gặp

Ông Vũ Minh Tâm (31 tuổi )- Địa chỉ:Phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội- Email:minhtamvu41178@yahoo.com. Hỏi:

Theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng quy định tại Điều 4, khoản 2

Trường hợp người sử dụng đất đã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/01/2005 (ngày áp dụng giá đất mới theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất) nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lập hồ sơ không đúng quy định, đã thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hoặc thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà làm cho người sử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì  nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm nộp hồ sơ”

 Tôi muốn hỏi: Theo hướng dẫn của cán bộ ngành thuế "Người sử dụng đất" ở đây là chỉ có hộ gia đình, cá nhân,  còn không áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp. Vậy hướng dẫn của cán bộ thuế là đúng hay sai?

Tóm lại Điều 4, khoản 2 của Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 có được áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp không?

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trả lời:

 
Theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai, người sử dụng đất được quy định rất rõ tại 7 khoản. Căn cứ vào Điều 9 tổ chức, doanh nghiệp có quyết định thành lập hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật mà đang sử dụng đất hợp pháp thì gọi là người sử dụng đất.