Câu hỏi thường gặp

Tôi ở nhà Nhà nước (do cơ quan tự quản) nhưng đang có một cơ quan đến đo vẽ lập Dự án xây dựng cải tạo lại. Vậy tôi có được mua nhà, cấp Giấy chứng nhận không, cơ quan nào chịu trách nhiệm giải quyết?
Trả lời: Nhà đang lập Dự án chưa có Quyết định thu hồi đất là nhà được bán. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do cơ quan tự quản phải được cơ quan bàn giao cho Công ty Quản lý và Phát triền nhà để bán và cấp Giấy chứng nhận.