Câu hỏi thường gặp

Hà Danh Long hadanhlong279@gmail.com Chúng tôi - Các hộ gia đình khu K800 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội muốn được biết Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2018 và cách thức đăng ký để được gặp. Vì đã nhiều lần đăng ký qua văn bản gửi Văn thư hoặc đợi ở Phòng tiếp dân của Sở vào sáng thứ tư tuần đầu tháng của năm 2017 nhưng chưa được gặp để đề nghị Sở giải quyết dứt điểm những tồn đọng về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho hàng trăm hộ dân K800 phố Hoàng Sâm, quận Cầu Giấy từ 12 năm nay theo Văn bản giao nhiệm vụ số 6068/UBND-ĐT ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Văn bản số 1255/VP-ĐT ngày 12/2/2018 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.Và Văn bản số 69/TNMT ngày 9/2/2018 của phòng TNMT quận Cầu Giấy gửi Sở TNMT để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo " về việc trả giấy chứng nhận đã cấp ".
Thanh tra Sở Trả lời:
Lịch tiếp dân của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Quyết định số 965/QĐ-STNMT ngày 27/8/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; quy định Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào thứ tư đầu tiên của hàng tháng và tiếp đột xuất khi có yêu cầu.
Đối với trường hợp giải quyết thắc mắc của các hộ dân K800 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô liên quan đến các việc giải quyết dứt điểm các tồn đọng về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các hộ dân ở K800 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô được Giám đốc Sở giao về Chi cục quản lý đất đai để giải quyết theo quy định.