Câu hỏi thường gặp

Ông Lưu Tiến Huân hỏi: Ông có mua mảnh đất trước đây thuộc xã Xuân Đỉnh, lúc mua không thuộc diện nằm trong quy hoạch nhưng vì chưa có đủ tiền để sang tên trên GCN nên chỉ làm ủy quyền công chứng. Năm 2015, ông chuyển từ Hợp đồng công chứng sang Hợp đồng mua bán để sang tên GCN nhưng phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm trả lời đất thuộc diện quy hoạch nên không xử lý hồ sơ. Ông xin hướng dẫn để được cấp GCN.
Điều 60 Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố quy định về điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất như sau :
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013;
b) Không thuộc diện đang thực hiện thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý cho thực hiện quyền bằng văn bản;
c) Đất không thuộc trường hợp đã có thông báo thu hồi theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp thông báo thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án theo quy hoạch nhưng sau 03 năm kể từ ngày ra thông báo mà cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thu hồi đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).
d) Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
đ) Không bị cơ quan nhà nước lập biên bản xử lý hoặc có văn bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với thửa đất đề nghị chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp đã có văn bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì người sử dụng đất chỉ được xem xét, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai sau khi đã khắc phục xong vi phạm theo văn bản xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền.
2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai 2013.
3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.
Như vậy trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà đã có thông báo thu hồi đất theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp có thông báo thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích của cấp có thẩm quyền để thực hiện dự án theo quy hoạch nhưng sau 03 năm kể từ ngày ra thông báo mà cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thu hồi đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) thì không đủ điều kiện để được chuyển nhượng và sang tên trên GCN đã cấp.
Đề nghị ông liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận Bắc Từ Liêm để được kiểm tra và trả lời cụ thể.