Ngày 06/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có văn bản số 4409/BTNMT-VP gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành tài nguyên và môi trường. Công văn nêu... Đọc tiếp »

ngày 13/8/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngdiện tích sàn Văn Qudiện tích sàn ký ban hành công văn số 3466/UBND-KGVX về việc Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg Ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. Theo đó, UBND... Đọc tiếp »

ngày 8/8, UBND TP Hà Nội Ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND, triển khai đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn Thành phố.   Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu, năm 2019, nâng cấp Trang THÔNg tiện tử điện tử phổ biến, giáo dục pháp... Đọc tiếp »

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến... Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, về Xây dựng, hoàn thiện thể chế, THÔNg 9/2019, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về quản lý, kết nối và chia... Đọc tiếp »

Nhấn mạnh tư duy làm chính sách, pháp luật trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng cho rằng, muốn thúc đẩy đổi mới sáng tạo thì bản thân chính sách, cơ chế cũng phải thoáng, mở và sáng tạo. Đây chính là cơ hội lịch sử mà những người làm công tác pháp luật cần tích cực dấn... Đọc tiếp »

Theo Chdiện tích sànnh Văn phòng UBND TP kidiện tích sànm người phát ngôn của UBND TP Phạm Qudiện tích sàn Tidiện tích sànn, hiện nay, hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), dịch vụ công của Thành phố Hà Nội đang hoạt động bình thường. Chdiện tích sànnh Văn phòng UBND TP Phạm Qudiện tích sàn Tidiện tích sànn cho biết, ngày... Đọc tiếp »

công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội năm 2019

(Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019)

ngày 12/02/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội năm 2019. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Phát triển Chính quyền điện tử. hình thành một số thành phần cơ bản của... Đọc tiếp »