Ngày 27/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2416/UBND-KSTTHC về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND TP, UBND cấp huyện thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP... Đọc tiếp »

Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 22/3/2022, của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống... Đọc tiếp »

Ngày 26/8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm... Đọc tiếp »

Ngày 23/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU về tuyên truyền các hoạt động tổng kết 30 năm phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội (1992-2022). Theo đó, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận... Đọc tiếp »

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 97-KH/TU về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TƯ, ngày 18/01/2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Kế hoạch nêu rõ, triển khai nghiêm... Đọc tiếp »

Ngày 27/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2416/UBND-KSTTHC về việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND TP, UBND cấp huyện thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP... Đọc tiếp »

Ngày 20/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2312/UBND-KSTTHC về thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, để làm tốt nhiệm vụ trên, Văn phòng UBND Thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục rà soát thủ tục hành chính và điều kiện bảo đảm... Đọc tiếp »

Ngày 25/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, các cấp, các ngành thành... Đọc tiếp »