Lãnh đạo sở

(Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2019)

Giám đốc Sở Bùi Duy Cường (Ngày sinh: 04/5/1973) a) Chịu trách nhiệm chung toàn diện các mặt hoạt động, công tác theo chức năng nhiệm vụ của Sở được Thành phố giao.b) Trực tiếp phụ trách:- Xử lý Công văn đến, Giấy mời;- Công tác tổ chức cán bộ;- Công tác cải cách hành chính;- Công tác thu hồi đất, giao đất,... Đọc tiếp »