Ngày 21/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về việc tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố. Theo kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành;... Đọc tiếp »

Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển của ngành Quản lý đất đai trong hơn 3/4 thế kỷ đã qua, trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ lịch sử, ngành đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và thực thi nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về đất đai góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng... Đọc tiếp »

Sáng 17/9, tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng.  Hội đồng thẩm định, được... Đọc tiếp »

Ngày 9/9/2021, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các bước như sau: Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai... Đọc tiếp »

Ngày 18/8, UBND TP Hà Nội có Văn bản 2675/UBND-ĐT gửi các sở, ngành và địa phương yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. Theo đó, UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch... Đọc tiếp »

Ngày 31/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2861/UBND-KT về đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước các khoản từ nhà, đất.   Theo đó, UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2023; đôn đốc người trúng... Đọc tiếp »

Ngày 7/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2929/UBND-ĐT, thực hiện Công điện số 1110/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. Thực hiện Công điện số 1110/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ, Chủ tịch UBND... Đọc tiếp »

Ngày 13/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2622/UBND-ĐT, thực hiện các nội dung kiến nghị của HĐND thành phố tại Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 28/7/2021 của HĐND Thành phố.  Thực hiện nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 28/7/2021 kết quả tái giám sát của Thường trực HĐND thành phố về tình hình... Đọc tiếp »