Tài NguyênBan hành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ TN&MT

Thứ năm, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Theo Chương trình, Bộ sẽ xây dựng 07 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 65 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm các Quyết định của Thủ tướng... Đọc tiếp »

Thêm 5 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Thứ năm, ngày 09 tháng 02 năm 2017

Theo Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/2017) của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất sẽ có thêm 5 trường hợp được giảm tiền sử dụng đất. Theo đó, một là trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định, ngoài số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy... Đọc tiếp »

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản đến nhân dân và các tổ chức

Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2017

Trong nội dung Công văn số 386/UBND-ĐT vừa ban hành, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 128/TB- MTTW-BTT, ngày 21/12/2016, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.   Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối... Đọc tiếp »

Hoàn thiện dự thảo về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất

Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 27/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể UBND thành phố về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.   Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường... Đọc tiếp »

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng

Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 16/BC-UBND về kết quả thực hiện Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông hồng do Ngân hàng Thế giới tài trợ của thành phố Hà Nội năm 2016.   Theo nội dung kế hoạch Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết... Đọc tiếp »

Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biến và hải đảo

Thứ sáu, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Chương trình hành động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực biển và hải đảo tập trung vào triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biến và hải đảo. Đáp ứng một bước hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo,... Đọc tiếp »

Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước

Thứ sáu, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Chương trình hành động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 - 2020, lĩnh vực tài nguyên nước mục tiêu hướng tới đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới; công tác quy hoạch, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước phục... Đọc tiếp »

Tập trung thực hiện Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Thứ sáu, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Chương trình hành động của Bộ TN&MT giai đoạn 2016 – 2020 đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản sẽ hướng tới hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về địa chất-khoáng sản; quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu tác động của các hoạt động khoáng sản đối với môi trường;... Đọc tiếp »