Ngày 22/4/2019, Sở Tài Nguyên và môi trường Hà nội đô Ban hành Văn bản số 3400/STMT - VP về triển khai tổ chức cuộc thi “ Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn Thành phố thực hiện theo kế hoạch số 84/KH - UBND ngày 04/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi Tìm hiểu ‘dịch vụ công trực... Đọc tiếp »

Treo cờ Tổ quốc

(Thứ tư, ngày 17 tháng 04 năm 2019)

Thừa lệnh Chủ tịch UBND Thành phố, Chdiện tích sànnh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội Phạm Qudiện tích sàn Tidiện tích sànn ký ban hành thông báo số 411/TB-UBND ngày 11/4/2019 về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Ngày giỗ Tổ Hdiện tích sànng Vương, Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Đọc tiếp »

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, ngày 13/2/2019, Sở Tài Nguyên và môi trường Hà nội đô Ban hành Kế hoạch số 1025/KH - STNMT - VP về Triển khai thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019 của Sở.mục đích việc Ban hành... Đọc tiếp »

ngày 15/2/2019, Sở Tài Nguyên và môi trường đã Ban hành công văn số 1059/KH - STMTT - VP về thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố về việc tổ chức cuộc thi “ Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019Theo đó, Sở Tài Nguyên và... Đọc tiếp »