Thực hiện quyết định sô 4219/QĐ -UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo việc thi tuyển viên chức vào... Đọc tiếp »

Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội vừa phát động Cuộc thi viết “Hành động đẹp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội” năm 2020. Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường làng nghề, tạo nếp sống đẹp, hành vi tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường cho người dân;... Đọc tiếp »

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã nghiêm túc triển khai áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuy nhiên, số lượng công dân đến thực hiện TTHC liên quan đến đăng ký giao... Đọc tiếp »

Ngày 31/12/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 30/2019/UBND - QĐ Quyết định về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố áp dụng từ ngày 01/1/2020 đến 31/12/2024. Chi tiết Quy định và bảng giá các loại đất tại fie đính kèm: Quy định và bảng giá các loại đất trên... Đọc tiếp »

Thực hiện Luật tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc và các Phó giám đốc Sở năm 2020 cụ thể tại fie đính kèm: Lịch tiếp công dân năm 2020 của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Đọc tiếp »