Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2015
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 4553/BTNMT-PC gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo đó, thực hiện Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương tổ chức công tác tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 2014 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015 đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Kết quả tự kiểm tra (gồm danh mục và các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo) đề nghị quý Cơ quan gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 11 năm 2015 để tổng hợp, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.
CTTĐT,( 13/11/2015, http://monre.gov.vn/)

 

Tin bài liên quan