Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở và giao đất hợp thửa đối với các thửa đất còn lại tại các khu tái định cư 26ha, 4a, 4b, 2,3 trên địa bàn quận Hà Đông

Thứ năm, ngày 12 tháng 02 năm 2015
Thông báo mời đấu giá quyền sử dụng đất ở và giao đất hợp thửa đối với các thửa đất còn lại tại các khu tái định cư 26ha, 4a, 4b, 2,3 trên địa bàn quận Hà Đông

 

Tin bài liên quan