Quận Cầu Giấy hưởng ứng ngA y mA´i trường thế giá»›i

05/06/2013
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

SA¡ng 2/6, tại CA´ng viAªn Cầu Giấy (phường Dịch Vọng), UBND quận Cầu Giấy Ä‘A£ tổ chức lá»… phA¡t Ä‘á»™ng hưởng ứng NgA y mA´i trường thế giá»›i năm 2013.
Tham dá»± Lá»… phA¡t Ä‘á»™ng cA³ trAªn 1000 người gồm LA£nh đạo thA nh phố, cA¡c sở, ban, ngA nh, quận Cầu Giấy, cA¡c phA²ng, ban, ngA nh vA  Ä‘oA n thể chA­nh trị - xA£ há»™i của quận vA  đại biểu nhA¢n dA¢n 8 phường trá»±c thuá»™c; đại diện lá»±c lượng CA´ng an, QuA¢n Ä‘á»™i, cA¡c doanh nghiệp Ä‘A³ng trAªn địa bA n...
 
Tại Lá»… phA¡t Ä‘á»™ng, PhA³ Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt HA  Ä‘A£ kAªu gọi cá»™ng đồng dA¢n cÆ°, cA¡c cÆ¡ quan doanh nghiệp Ä‘A³ng trAªn địa bA n quận hA£y A½ thức từ việc lá»±a chọn vA  tiAªu thụ thá»±c phẩm, tiết kiệm tA i nguyAªn, năng lượng, sá»­ dụng cA´ng nghệ, sản phẩm thA¢n thiện vá»›i mA´i trường, A­t tiAªu hao năng lượng, gA³p phần hạn chế gA¢y A´ nhiá»…m mA´i trường.
 
 Quận Cầu Giấy Ä‘A£ phA¡t Ä‘á»™ng hưởng ứng NgA y mA´i trường thế giá»›i năm 2013 bằng những hA nh Ä‘á»™ng cụ thể gA³p phần nA¢ng cao A½ thức của cá»™ng đồng trAªn địa bA n quận trong cA´ng tA¡c bảo vệ mA´i trường nhÆ°: ra quA¢n tổng vệ sinh mA´i trường, khÆ¡i thA´ng cống rA£nh tại khu dA¢n cÆ°, phA¡t Ä‘á»™ng Ä‘i bá»™ hưởng ứng vA  trồng 150 cA¢y xanh gồm nhiều loại cA¢y được trồng tại CA´ng viAªn Cầu Giấy, hA¬nh thA nh vườn bA¡ch thảo, tạo bA³ng mA¡t, cảnh quan, nÆ¡i vui chÆ¡i cho cá»™ng đồng dA¢n cÆ° quận Cầu Giấy, đồng thời tạo được khoảng khA´ng gian cho cA¡c chA¡u thiếu nhi đến vui chÆ¡i, học tập, tA¬m hiểu về cA¡c loại cA¢y. 
 
Huy KiAªn, (http://hanoi.gov.vn)