Quyết định phê duyệt danh mục Hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

08/05/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Quyết định phê duyệt danh mục Hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
Chi tiết tại Fie đính kèm