Triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng

08/05/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1063/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023
Về việc này, UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023 TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ: thực hiện rà soát, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại chương II Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ và các quy định liên quan.
 
Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, các Báo, Đài của Thành phố đăng tải, đưa tin, bài viết tuyên truyền về các nội dung quy định của Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện, đảm bảo các tính năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố đáp ứng các quy định về chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố với Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy định tại chương V Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngàv 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.
Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND Thành phố việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.