Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến

08/05/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 27/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 1500-CV/BTGTU về đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt giai đoạn 2023-2025 trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tạo động lực quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan báo chí Hà Nội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể.
Theo đó, các cơ quan báo chí Thành phố xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng tin, bài đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 26/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 99/KH- UBND ngày 22/3/2023 của UBND Thành phố về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và xây dựng "Người tốt, việc tốt"; tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô về phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt", đưa phong trào này ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên và hành động cụ thể, thiết thực ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua, phong trào "Người tốt, việc tốt" của các cấp, các ngành Thành phố theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị.
 
Tuyên truyền các hoạt động sơ kết, tổng kết và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để triển khai hiệu quả phong trào; đồng thời, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương điển hình, "Người tốt, việc tốt”. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" gắn với tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh; phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và các phong trào thi đua yêu nước.
 
Các cơ quan báo chí Thành phố phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm về các gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua.