Phê duyệt đề án Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công thành phố Hà Nội

08/05/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 13/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026- 2030”.
Theo đó, Đề án nghiên cứu thực trạng, đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí, phát huy tối đa nguồn lực từ tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của Thủ đô.
 
Phạm vi tài sản công thuộc Đề án tập trung vào 4 nhóm chủ yếu gồm: (1) Nhà (bao gồm: Quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố giao tổ chức, đơn vị kinh doanh nhà quản lý, khai thác, cho thuê; Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị và trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước); (2) Đất đai; (3) Tài sản kết cấu hạ tầng; (4) Tài sản khác (tài nguyên, ô tô, tài sản khác).
 
Giai đoạn 2023 - 2025, phấn đấu 100% tài sản công của Thành phố hiện có phầm mềm Cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định; 100% tài sản chuyên dùng của Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức; Chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định; 100% tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt…
Phấn đấu giai đoạn 2026-2030, 100% tài sản công của Thành phố được thống kê, theo dõi và cập nhật đầy đủ, tập trung vào phần mềm Cơ sở dữ liệu tài sản công theo từng chuyên ngành; 100% cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước của Thành phố quản lý, sử dụng phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; 100% quỹ đất cũ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sau khi di dời do không phù hợp với quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường được tiếp nhận và có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả…
 
UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật phù hợp với tình hình thực tế.