Thông báo dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại khu đất X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà huyen Đông Anh, thành phố Hà Nội( Đợt 1 và Đợt 2) ( dự kiến tổ chức ngày 23/4/2023 và ngày 06/5/2023)

13/04/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thông báo dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại khu đất X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà huyen Đông Anh, thành phố Hà Nội( Đợt 1 và Đợt 2) ( dự kiến tổ chức ngày 23/4/2023 và ngày 06/5/2023)

Thông báo dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất