Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023

10/03/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 10/3, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố. 
Nghị quyết đã thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND Thành phố.
Cụ thể, bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách (9 dự án thu hồi đất năm 2023; 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023). Bổ sung danh mục 31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đã được UBND Thành phố chấp thuận vị trí tại các Văn bản số 2784/UBND-TNMT ngày 25/8/2022, số 9719/VP-ĐT ngày 26/9/2022, số 3162/UBND-ĐT ngày 27/9/2022, số 3188/UBND-ĐT ngày 28/9/2022, số 3208/UBND-ĐT ngày 29/9/2022 và số 3289/UBND-ĐT ngày 5/10/2022). Trong đó, có 17 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 27,91ha; 14 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023, với diện tích 23,92ha.
Kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng được HĐND Thành phố quyết nghị. Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND Thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của HĐND Thành phố; các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2023.     
Trước đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đã trình bày tờ trình, trong đó, cho biết, trên cơ sở rà soát và tính cấp thiết, UBND Thành phố đề xuất bổ sung danh mục 26 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 148,2ha và 23 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích 37,54ha. 
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố sau khi thẩm tra về lĩnh vực này cho rằng, việc rà soát danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, quy định tại Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu thực tế của thành phố. Vì thế, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất tiêu chí rà soát để điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2023, danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 như UBND Thành phố đề xuất. 
Tuy nhiên, qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận định, có 3 dự án đầu tư công chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (xây dựng Trường Tiểu học Kim Hoa A và Trung học cơ sở Kim Hoa, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh; mở rộng Trường Tiểu học Văn Khê A, xã Văn Khê, huyện Mê Linh; xây dựng tuyến đường giao thông vào trụ sở cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, trại giam T16 và Trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai), nên chưa đủ căn cứ trình HĐND thành phố thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo bổ sung, tổng hợp trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tiếp theo. 
Đối với một số dự án cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liên quan đến việc di dời mồ mả để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND Thành phố rà soát đảm bảo đúng quy mô, diện tích các khu đất cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang được xác định trên cơ sở số lượng mộ phải quy tập khi giải phóng mặt bằng và chỉ phục vụ nhu cầu của việc di dời thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đảm bảo đúng quy hoạch và các quy định của thành phố về quản lý, sử dụng nghĩa trang. 
Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị chỉ đưa vào danh mục các dự án triển khai phù hợp với các quy hoạch liên quan, đúng tiêu chí, thẩm quyền, đúng đối tượng thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đảm bảo phần diện tích đất lúa chuyển mục đích sử dụng nằm trong hạn mức được chuyển đổi của thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo tiến độ của các dự án vốn ngân sách và ngoài ngân sách.
Đồng thời, đề nghị bổ sung, điều chỉnh nội dung theo các ý kiến thẩm tra nêu trên đảm bảo chính xác và bổ sung vào dự thảo Nghị quyết: HĐND Thành phố giao UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu, số liệu và các nội dung liên quan đến dự án, sự thống nhất giữa hồ sơ và thực địa; đảm bảo đủ căn cứ, đúng đối tượng, tiêu chí, đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, HĐND Thành phố về việc quyết định thực hiện dự án và tổ chức thực hiện dự án theo quy định; thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật. 
UBND Thành phố thực hiện dự án đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đồng thời, xử lý các vi phạm (nếu có) theo quy định, không để xảy ra khiếu nại phức tạp, gây mất trật tự xã hội. 
Sau khi thẩm tra, UBND Thành phố đã có báo cáo bổ sung, tiếp tục đề xuất 3 dự án trên và bổ sung 1 dự án. Quan điểm của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố vẫn không đồng tình với việc đưa vào 3 dự án trên; chỉ đồng ý thêm 1 dự án bổ sung.