Đăng tải công khai Phôi huỷ Giấy chứng nhận 2022

03/01/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công khai danh sách Phôi huỷ giấy chứng nhận năm 2022 
Chi tiết tại Fie đính kèm