Công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản

03/01/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

UBND Thành phố Hà Nội công khai kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Thành phố Hà Nội 
Chi tiết tại Fie đính kèm