Tiếp tục công khai, minh bạch thông tin xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội

03/01/2023
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục công khai, minh bạch thông tin xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội  
Chi tiết tại các Fie đính kèm: 
Văn bản công khai 
04 dự án thu hồi