Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau

23/11/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch bổ sung người trúng tuyển trong trường hợp có điểm thi viết vòng 2 bằng nhau 
Chi tiết tại Fie đính kèm