Thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

19/10/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 
Chi tiết tại Fie đính kèm