Kết quả xem lại bài thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 theo đề nghị của thí sinh, kỳ thi tuyển công chức năm 2022

14/10/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Kết quả xem lại bài thi trắc nghiệm trên máy tính vòng 1 theo đề nghị của thí sinh, kỳ thi tuyển công chức năm 2022 
Chi tiết tại Fie đính kèm