Thông báo về ca thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển công chức năm 2022

04/10/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thông báo về ca thi, phòng thi, số báo danh kỳ thi tuyển công chức năm 2022 
Chi tiết tại Fie đính kèm