Dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 Thành phố Hà Nội

13/09/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đăng tải công khai dự thảo Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025. Các Sở, Ban ngành Thành phố tải dữ liệu tại Fie đính kèm và cho ý kiến góp ý.
Chi tiết tại các Fie đính kèm
Báo cáo KHSDĐ 2021-2025 Thành phố Hà Nội 
Danh mục KHSDĐ 2021 - 2025 Thành phố Hà Nội