Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

07/07/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sáng ngày 05/7/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã.
Hội nghị tập huấn được tổ chức đến các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, phòng Tài Nguyên và Môi trường 30 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nhiều điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các nội dung tập huấn như: Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ môi trường mới; những nét đột phá của Luật Bảo vệ môi trường, các điểm mới của Luật...
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt liên quan tới thủ tục về giấy phép môi trường.