Đẩy mạnh tuyên truyền về đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”

10/06/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 25/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
Theo đó, các cấp, các ngành thành phố triển khai đồng bộ các nội dung trong kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thủ đô về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung của Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố. 
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền về hoạt động của bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước và các nội dung, mục tiêu trong triển khai Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố; kế hợp hình thức thông tin, tuyên truyền theo hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao, phù hợp với từng đối tượng… 
Bên cạnh đó, nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp, tổ chức hướng mục tiêu “lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước” trên địa bàn thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của thành phố thuộc nhóm địa phương dẫn đầu của cả nước.  
Phát hiện và phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực, những sáng kiến, giải pháp, mô hình, tấm gương tiêu biểu hoặc những biểu hiện, hành vi chưa đúng của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên địa bàn thành phố và các nội dung nhiệm vụ, kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” của thành phố.
UBND thành phố cũng lưu ý cần kết hợp lồng ghép việc thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” với thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
Đặc biệt là đẩy mạnh nội dung tuyên về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của cán bộ, công chức, được phân công thực hiện thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện thủ tục hành chính.
Đồng thời, thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và doanh nghiệp về hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố; hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện, tra cứu tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa”, qua dịch vụ bưu chính công ích, trên môi trường điện tử ở mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công của thành phố và Công dịch vụ công quốc gia.