Đẩy mạnh tuyên truyền tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính

10/06/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 28/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, nội dung tuyên truyền nêu bật vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và ý nghĩa đối với sự phát triển của Thủ đô, trọng tâm gồm các văn bản chỉ đạo của trung ương và thành phố về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của thành phố trong năm 2022, tác động tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội; sáng kiến, mô hình trong thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính ở các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn.
Đồng thời, ghi nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp về các cơ quan, đơn vị làm tốt hoặc chưa tốt, những điểm cần hoàn thiện; nội dung cá nhân, tổ chức cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu (Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, tư pháp, an sinh xã hội...); vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp của thành phố đối với việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” ở từng cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức.
Đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), các mô hình trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các đơn vị trên địa bàn thành phố, nhất là: Kết quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội thời gian qua; nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như trong đời sống xã hội; việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 gắn với thực hiện chính quyền số; các đề án, dự án liên thông nhằm giảm bớt thời gian, công sức, gánh nặng thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. 
Tuyên truyền kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, hoạt động kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Các sự kiện nổi bật, hội thảo, hội nghị về triển khai hoạt động của bộ phận “một cửa”, các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”…