Thông báo về việc đánh giá tác động môi trường của dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

27/04/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết