Thông báo về việc đánh giá tác động môi trường của dự án: xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Dương Liễu, giai đoạn 2 – huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

28/04/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết