Công bố danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường

25/04/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 25/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo quyết định, công bố danh mục 11 TTHC mới ban hành; danh mục 2 TTHC thay thế; danh mục 11 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường. Trong đó, 6 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho thuê, lưu giữ, vận chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường.
 
Có 4 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, gồm: Cấp giấy phép môi trường; cấp đổi giấy phép môi trường; cấp điều chỉnh giấy phép môi trường; cấp lại giấy phép môi trường. Còn lại TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã là tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.
 
Có 2 TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản….
 
UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các TTHC đã được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.