QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2020

21/01/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo Quyết định công nhận kết quả thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020 
Danh sách chi tiết kèm theo Tại đây