Bộ TN&MT tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đất đai

20/01/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Cử tri tỉnh Phú Yên có ý kiến: Thời gian qua, thủ tục hành chính về đất đai đã được quan tâm rà soát, bãi bỏ một số thủ tục hoặc quy trình không cần thiết trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng thời gian giải quyết hồ sơ chậm, trễ hẹn, gây phiền hà cho người dân.
Chính vì vậy, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng, trong đó, có Bộ TN&MT tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định để giảm thủ tục, rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai để tránh chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện. 
Về vấn đề này, Bộ TN&MT có ý kiến như sau:
Đúng như phản ánh của cử tri, trong thời gian qua các thủ tục hành chính về đất đai đã được đơn giản hóa hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện. So với năm 2013 khi ban hành Luật Đất đai, thủ tục hành chính đã được cắt giảm từ 1/3 - 1/2 thời gian thực hiện. Trong đó, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng đã giảm xuống còn không quá 5 ngày; thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn không quá 10 ngày; thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận khi thay đổi tài sản gắn liền với đất còn không quá 15 ngày; thủ tục tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày.
Các địa phương cũng đã tích cực thực hiện các chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính. Tỷ lệ thực hiện các thủ tục hành chính đối với các địa phương đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai đạt tới 95% theo thời gian quy định. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến, đã được rà soát cắt giảm, đơn giản hóa, kết nối liên thông với cơ quan thuế tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Kết quả đã giảm 30 thủ tục đối với nơi đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp, giảm 9 thủ tục đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai một cấp. Qua đó nâng chỉ số đăng ký tài sản đạt 60/140 quốc gia được đánh giá; phản ánh của người dân về chi phí phi chính thức khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận giảm 34% trong 5 năm qua.
Tuy nhiên, việc hoàn thiện thủ tục hành chính cần gắn với quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai. Hiện nay, Bộ TN&MT đang được giao chủ trì xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản quy định chi tiết thi hành do đó việc cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện sẽ được xem xét trong quá trình hoàn thiện Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên cơ sở đảm bảo nguồn lực và khả năng thực hiện của cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp.