Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

17/01/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội 
Chi tiết tại Fie đính kèm