Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng nước sạch

17/01/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 28/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 311/KH-UBND về việc hoàn thành các dự án phát triển nguồn tập trung và các dự án phát triển mạng nước sạch trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021- 2025.
Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân cư đô thị trung tâm được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 100% với tiêu chuẩn dùng nước 125-160 lít/người/ngày; tỷ lệ dân cư đô thị vệ tinh được sử dụng nước sạch đạt 100% với 100-125 lít/người/ngày; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 98-100%, với 105-110 lít/người/ngày. Hà Nội cũng phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống dưới 15%.
Kế hoạch xác định các danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô; huy động và tập trung các nguồn lực cho phát triển hệ thống nước sạch trên địa bàn thành phố, đặc biệt là mở rộng cấp nước cho khu vực nông thôn; nâng tổng công suất khai thác của các nhà máy nước tập trung đạt 1,8-2 triệu m3/ngày - đêm
Bên cạnh đó, thành phố đầu tư hệ thống mạng vòng kết nối các nguồn cấp, xây dựng hệ thống mạng phân phối, dịch vụ bảo đảm đến năm 2025, tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch 100%. Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước đô thị và nông thôn; từng bước hiện đại hóa, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý hệ thống nước sạch, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị xã, nâng cao đời sống nhân dân.
Đáng chú ý là các dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Nhà máy nước mặt sông Hồng công suất 300.000m3/ngày - đêm; xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai công suất 200.000m3/ngày - đêm (lấy nguồn cấp từ nước mặt sông Đà đặt tại tỉnh Hòa Bình); nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nâng công suất Nhà máy nước mặt sông Đuống lên 450.000m3/ngày - đêm... Đồng thời, Hà Nội cũng đầu tư hệ thống mạng vòng kết nối các nguồn cấp, xây dựng hệ thống mạng phân phối, dịch vụ.
Thành phố cũng triển khai thực hiện lộ trình giảm dần khai thác nước ngầm, tăng cường sử dụng nguồn nước mặt, với yêu cầu giảm công suất các nguồn nước ngầm từ 750.000m3/ngày - đêm xuống 615.000m3/ngày - đêm. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, bổ sung công nghệ xử lý nước hiện đại; thống nhất về chất lượng nước đạt tiêu chuẩn theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; vận hành hệ thống cấp nước đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực theo quy hoạch… 
UBND thành phố giao Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực, thường xuyên kiểm tra đôn đóc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch này; là đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư các dự án giải quyết các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, khai thác hệ thống cấp nước, đôn đốc các đơn vị, nhà đầu tư báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này.