Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp

14/09/2021
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 18/8, UBND TP Hà Nội có Văn bản 2675/UBND-ĐT gửi các sở, ngành và địa phương yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.
Theo đó, UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện và thị xã, theo nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung, khẩn trương triển khai thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp theo nội dung Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chính phủ và UBND Thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về đẩy mạnh tổ chức lập quy hoạch cấp tỉnh, lập kế hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm, UBND TP yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan để tổ chức lập Quy hoạch Thành phố theo đúng quy định của pháp luật và thời hạn UBND Thành phố giao tại Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 13/8/2021 và Thông báo 474/TB-VP ngày 06/8/2021 của Văn phòng UBND Thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các đơn vị liên quan lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai và Kế hoạch sử dụng đất Thành phố 5 năm (2021-2025) theo quy định; hoàn thiện các trình tự, thủ tục, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/11/2021. UBND các quận, huyện, thị xã có tránh nhiệm phối hợp khẩn trương thực hiện lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/8/2021 để tổng hợp, lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy định. Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và thời hạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021.
 
Về đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thiện việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện theo theo quy định của Luật. Tổ chức lập, lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp quận, huyện, thị xã theo thời gian quy định. Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử đụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử của UBND quận, huyện, thị xã; hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 quận, huyện, thị xã trình HĐND quận, huyện, thị xã thông qua, gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường để trình phê duyệt.
 
UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 theo quy định và tiến độ thời gian quy định tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11/8/2021. Giúp Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp quận, huyện, thị xã trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Tổng hợp ý kiến, tổ chức Họp hội đồng để thẩm định quy hoạch sử dụng đất và gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến UBND các quận, huyện, thị xã. Trường hợp cần thiết, tổ chức cho Hội đồng thẩm định kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đât, đặc biệt là chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.